1. Inleiding

Dit is de recruitment privacyverklaring van Koninklijke BAM Groep nv en haar werkmaatschappijen (hierna: BAM of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe BAM omgaat met de persoonsgegevens van onze (mogelijke) sollicitanten. Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

2. Contactgegevens

Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9
3981 AZ Bunnik
030 659 8988
https://www.bam.com

Walter Swinkels is de Privacy Officer van BAM. Hij is te bereiken via privacy@bam.com.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. BAM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Om de geschiktheid voor het uitvoeren van een functie te beoordelen, kan een medisch onderzoek of een beoordeling voorafgaand aan het werk deel uitmaken van de selectieprocedure. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een geregistreerde medische professional of bedrijfsarts en houdt in dat BAM wordt geïnformeerd over de manier waarop de resultaten van het medisch onderzoek verband houden met de vereisten van de functie.

Voor sommige functies vragen wij om een VOG verklaring of een uittreksel strafregister, opnieuw om de geschiktheid voor de rol te beoordelen.

4. Doelen en grondslagen

BAM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het sluiten en uitvoeren van (arbeids)overeenkomsten.
 • Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 • BAM analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • BAM volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • BAM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BAM of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

5. Bewaartermijnen

BAM bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van BAM te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Uw cv en andere gegevens die u ons toestuurt in het kader van een sollicitatie zullen wij bewaren tot vier weken na afloop van de procedure of, met uw toestemming, tot 12 maanden na afloop van de procedure.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

BAM deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om banken, verzekeraars, ICT dienstverleners, accountants, adviseurs en onderaannemers. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BAM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BAM uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

7. Cookies en vergelijkbare technieken

BAM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BAM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie policy: https://www.bamcareers.com/nl/cookie_policy.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BAM en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar recruitment@bam.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

9. Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Beveiliging

BAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bam.com.

Bunnik, mei 2018